صداي پرواز از ميان قفس آهنين-33 پرنده به دنبال آزادي

صداي پرواز از ميان قفس آهنين-33 پرنده به دنبال آزادي

اولين دفتر شعر م.مشيري ( رهنورد) به زبان آلماني توسط  بنگاه  انتشاراتي  واگنر منتشر شد

شابك ISBN 978-3-86279-744-8

سرسخن:

در اينجا فقط يك پنجره قرار دارد

اينجا فقط يك كتاب است

در اينجا مرزها  باز مي شوند

اينجا انسان  خود را نمايان  مي بيند

بر فراز مرزها

 

اينجا فقط يك پرنده پرواز مي كند

ازميان پنجره

بازش كن

اينجا فقط...

آدم راحت مي تواند  بفهمد  كه ديكتاتور ها  اانسانها را  سركوبي مي كنند  و از اين رو  كه  در اين كشورها آزاديهاي  فردي  و مردمي  وجود ندارد انسان خود را ابتدا در حصار يك قفس  احساس مي كند.

ديكتاتورها قصد دارند  كه خودشان را قوي و بزرگ  بنمايانند  كه ” انسانهاي  ضيعيف ”  را بترسانند.

انسان ابتدا در ذهن خودش به بند كشيده مي شود  و هيچ راه چاره يي  نمي يابد  و سعي مي كند  خودش را به قوائد  عادت دهد. به اين صورت انسان خودش  نيز قسمتي از قفس مي شوند. چرا  كه  ” حضور او” و بودنش  در قفس  با يك دليل  توجيه  مي شود. با  همراه بودن.

در اين دفتر اشعار 33  تلاش براي  خروج از قفس   توصيف شده است . هر تلاش به كوشش يك پرنده   براي رهايي از قفس  توصيف شده است. 33 پرنده  تلاش مي كنند  از قفس اسارات ديكتاتور  خارج شوند.  ابتدا از قفس ذهن  خود و سپس   از حضورش در قفس بطور فيزيكي.  خروج از قوائد بودن در قفس و تن  ندادن به حضور در آن.  هدف پرنده ها  اين است كه به آسمان آزادي  پرواز كنند ولي هدف  اصلي آنها اين است  كه نشان دهند  كه  امكان خروج  از فقس وجود دارد.

template Joomla