با من بيا

 

با من بيا

با من بيا

تا از روزنه كوچك اميد

بر بلند بال پرواز

سوار شويم

از ديوار و سايه اش

از قفل بسته بر زمان  گذر كنيم

 

به باغ صد خاطره آواز

ز  بوستان جوانه ها

خوشه هاي زيبا  از گلهاي اميد را

با آن طرف ديوار ببريم

با من بيا

بر بلند بال پرواز

به سرزمين خوبيها

از فراز ديوار

با من بيا

م .مشيري( رهنورد)

 

 

 

 

 

template Joomla