آفتاب دوباره مي بارد

تقديم به ياران خورشيد . شهيدان شهر شرف ، اشرف سرفراز

م.مشيري

آفتاب دوباره مي بارد

 

اين تصوير آفتاب است كه مي بارد

 

درون قاب  زييايي

 

ميان خون مي تابد

 

كه انرا اشرف مي نامند

 

كنون برخاك افتادند اين همه ياران

 

به خاك داغ اشرف بوسه مي دارند

 

سحرگاهان

 

 

 

بين دست جنايت

تا كجا بر كالبد انسانيت مرده

بين جلاد را

اين جنايت

تا كجا

 بر قله ننگ رذالت همي برده

ببين او را

كه بر جهل خود

خندان و خوشحال است

 كه پندارد

با اين جنايت

خود را حفظ مي دارد

ولي   خنده خورشيد زيباتر از  زيباست

كه از خون شهيدانش

راه آزادي  همي  پيداست

كنون از خاك اشرف با شهيدانش

شيد آزادي طلوع كرده

به رود خون پاك معصوم همه ياران

دژخيم خون آشام

خود را به گور افكنده

بيين آفتاب را

كه در قاب زيبايي

از خون ياران شرف دارش

طلوع كرده

و هر ياري

ميان خون

چه زيبا

در ميان راه آزادي

فروزان مشعلي گشته

                            فروزان مشعلي گشته

م مشيري13 شهريور

template Joomla