نامه سرگشاده به خانم آنجليكا گراف، سفر به ايران توجيه جنايات ملاهاست

 

ترجمه نامه:

خانم بسيار محترم گراف! نماينده محترم مجلس فدرال آلمان

من با بيشترين نگراني مطلع شدم كه شما با تعدادي از نمايندگان ديگر مجلس آلمان قصد سفر به ايران را داريد.

شما شخصا من را مي شناسيد من همه زندگيم را براي دفاع از حقوق بشر صرف كرده ام.  من مايل نيستم كه شما به اين سفر برويد. من مايل نيستم كه شما با قاتلان صحبت كنيد.

 

من مي توانم تصور اينرا داشته باشم كه نيت شما خير است اما واقعا ملاها نوع ديگري از چيزي كه شما تصور  مي كنيد هستند.  آنها اين سفر را بعنوان يك تائيديه سياستشان  توسط نمايندگان مجلس فدرال آلمان  مورد استفاده قرار مي دهند. ابتدا اين موضوع در بين جناحهاي رژيم  خرج مي شود.

اما براي مردم ايران  اين به معناي توجيه سركوبي در ايران محسوب مي شود.  ملاها در اين زمان بخاطر بخطر انداختن امنيت جهاني هر چه بيشتر تحت فشار قرار گرفته اند و اين سفر را آنها در جهت تبليغات براي خودشان نزد مردم ايران خرج  خواهند كرد.

مي پرسيد چطور؟

با وجود همه اعدامها، سركوبيها و نابودي آزاديهاي مردمي ، رژيم ملاها اين گونه سفر ها را بعنوان احترام  و شناسايي جهاني  رفتارشان تبليغ خواهند  كرد.   قيمت اينگونه سفر ها را مردم ايران مي پردازند.

” ديالوگ انتقادي” از طرف غرب در دهه هاي هشتاد تا كنون با ملاها چه دستاوردي داشته؟ در سال 2009 نه تنها ديگر زنان بلكه مردان نيز در سياهچالهاي رژيم مورد  تجاوز قرار گرفتند.

لطفا به اين  اقدامات پايان دهيد.

اين سفر به ايران مي تواند به سركوبي كمك كند.

با سلامهاي دوستانه

محمد مشيري

نويسنده و شاعر

22.10.2012

 

template Joomla