متقاضيان پناهندگي از شهر ورسبورگ چه مي خواهند؟

وقايع نگار  اعتراض پناهندگان  شهر ورسبورگ

7 ماه پيش در ماه مارس 2012 يك پناهنده ايراني خود را در يكي از خانه هاي پناهندگي  در شهر ورسبورگ آلمان بدار آويخت. او  دليل اين اقدام خود را  تهديد اخراج  شدن به ايران و شر ايط بد حاكم بر خانه هاي پناهندگي اعلام كرده بود .  بعد از  فوت اين پناهنده  از آن موقع تاكنون پناهندگان خانه هاي پناهندگي در اين شهر  دست به  اعتراض و اعتصاب زده اند. 

مستمر طي چند ماه گذشته از شهر ورسبورگ در اين ر ابطه خبر مي آمد ولي مقامات استان بايرن به هيچ كدام از خواسته هاي اين پناهندگان  اعتنايي نكردند . حتي در يكي از اكسيونهاي اعتر اضي  پناهندگان ايراني لبهاي خود را دوختند ولي باز كسي بجز محدود خبري كه مي آمد، كسي به آنها اعتنايي نكرد.

در نهايت اين پناهندگان كه 40 نفر مي شدند و اكثر ايراني و افغاني و افريقايي بودند تصميم گرفتند كه با پاي پياده مسافت 600 كيلومتري  را بپيمايند و به برلين بيايند  و در پايتخت  به اعتراض خود ادامه دهند.

خواسته هاي آنها بشرح زير بود

لغو اخراج اجباري

بهبود وضعيت هايمهاي پناهندگي

لغو محدويت  در اقامت در محل و نداشتن حق كار در آلمان

ابتدا اين پناهندگان  يك سايت درست كردند. يك انجمن بوجود آوردند كه از حاميان آنها بود. آنها از مردم خواستند كه مبلغ 20 يا 30  يا حداكثر 50 يورو را به اين حساب واريز كنند. گفته مي شود مقدار بسيار زيادي پول در اين حساب جمع شده است.

يك درخواست كمك مالي  به زبانهاي آلماني و انگليسي  در اينترنت پخش كردند

در يو توپ فليمهاي خود را در ورسبوگ و شرايط زندگيشان  در هايم را بنمايش گذاشتند

حركت آنها از ورسبورگ  در تاريخ 8 سپتامبر 2012 با پاي پياده خود خبرساز شد. به هر شهري كه مي رسيدند  آنجا برنامه داشتند.  و خود آن برنامه نيز  خبرساز بودند.

نهايتا در تاريخ اول اكتبر به بر لين رسيدند.  از قبل  كساني محل  را برايشان در يكي از ميدانهاي برلين آماده كرده بود.( نولن دورف پلاست) و از قبل فضا مناسب برايشان بوجود آمده بود.

آنها در يك ميدان در برلين مستقر شدند و چادر زده و دست به اعتصاب اعتراضي زدند.  هر روز چند خبر در موردشان وجود داشت.

از حدود 8 روز بود كه يك دسته از آنها به مركز شهر برلين در ميدان پاريس آمدند و دست به اعتصاب غذا زدند.  با شروع اعتصاب غذا و سرد شدن هوا خبرها هر چه بيشتر مي شد. احزاب چپ آلمان بخصوص حزب دزدان دريايي كاملا فعال بودند. سازمانها و افراد خير برايشان كمك مي آوردند. چون هوا سرد بود و پليس اجازه نميداد كه اينها هيچ وسيله يي بجز چتر داشته باشند. لذا هر روز درگيري بود. مردم نيز به حمايت پناهندگان به اين ميدان آمده بودند و تعدادي از نمايندگان حزب دزد دريايي در مجلس برلين 24 ساعته نزد آنها  روي زمين مي خوابيدند. كم كم با گذشت زمان و تهديد جاني براي اين پناهندگان  خبرها بيشتر و بيشتر شد   و تبديل به خبر يك شهر برلين و سپس آلمان شد.  پليس براي جلوگيري از ايجاد كمپ شدن  در اصلي ترين ميدان كشور آلمان يعني ميدان براندنبورگ  هر شب به آنها حمله مي كرد و بجز چتر هر چه داشتند را مي برد. ولي فورا آلمانيها آنها ر ا جايگزين مي كردند.  چهره پليس در مطبوعات بد جلوه داده مي شد. خواست پناهندگان طرح خواسته شان در مجلس فدرال آلمان بود ولي دولت و مجلس هيچ محلي به  آنها نمي گذاشت ولي چون موضوع تبديل به يك مساله  جدي  و خبرو ساز شده بود  كم كم سناي برلين وارد عمل شد و سناتور خدمات اجتماعي  مجلس برلين به صحنه آمد.  و قول كمك داد. شهردار منطقه مركز برلين با تك تك اعتصاب غذا كنندگان ملاقات كرد و قول داد در مجلس فدرال اقدام كنند.  از روز گذشته وزير مهاجرت دولت آلمان وارد موضوع شد و  مساله در دولت آلمان طرح گرديد.

وزير مهاجرت به آنها قول داده كه مساله شان را در مجلس فدرال ببرد  كه  آنها را  در مجلس  بپذيرند.

او قول داده كه مساله جريمه شدن اين افراد بخاطر ترك محل هايم پناهندگيشان را  با دولت استان بايرن طرح كند كه شامل جريمه نشوند.

او قول داده كه مورد به مورد پرونده هاي آنها را بررسي كنند و  هايمهايي را كه پناهند گان مي گويند را بازرسي كنند.

لذا از امروز اعتصاب غذا كنندگان  با راي اكثريت  به اعتصاب خود پايان دادند و لي تا روز دوشنبه در ميدان براندنبورگ خواهند ماند

يك دادگاه نيز  اعلام كرده  كه اجازه ماندن در ميدان را به آنها نمي دهد.

خبرنگار راديو خبر كه هر روز نزد اينها بوده مي گويد :” هدايت اين اعتصاب دست جوانان ايراني است و  آنها كساني هستند كه با احمدي نژاد در افتاده اند و مي دانند چه بكنند. اين جريان حالا حالاها ادامه خواهد داشت”

به اين صورت  اعتصاب غذا كنندگان از روز دوشنبه نزد دوستان خود در ميداني كه آكسيون اعتراض وجود دارد باز خواهند گشت

فيلمها در يوتوب

http://www.youtube.com/watch?v=I3JVgenPx4I

http://www.youtube.com/watch?v=EGcWzzudDqc&feature=related

template Joomla