ميلاد عشق خدا محمد مصطفي مبارك باد

تو نگه كردي و ما

با  تو بيدار شديم

تو درخشيدي  و ما

از تو پديدار شديم

ميلاد  محمد مصطفي  ، عشق خدا

مظهر عطوفت و گذشت و فدا

بر همه راهروان راهش

مبارك باد

template Joomla