چرا حميد اين چنين به شهادت رسيد؟

چرا حميد اين چنين به شهادت رسيد؟

البته  كه اين شهادت گواه حقانيت راه حميد  بوده و هست.  ولي حرف ما رو به دشمن است.

 
چرا اين مهندس كه از نظر فكري   و سطح دانش و بينش - شناختي كه شخصا از او داشتم كه بي نطير بود -در اثر خيانت دشمنان ايران و ايراني  به شهادت برسد؟

 

دولت آلمان كار خاصي نمي خواست انجام دهد.حميد پاس پناهندگي و اجازه اقامت نامحدود در آلمان داشت.  چرا دولت آلمان به اين پناهنده كشور خود حتي اجازه ورود موقت نداد ؟ قرارداد هاي ميلياردي بود ؟ يا فضا سازي  مسموع عليه اين انقلا بيون؟

چرا مارتين   كوبلرعضو حزب سبزهاي آلمان، دست در دست مالكي جلاد  گذاشته ؟ آيا او در پي دشمني حزب سبزها ي آلمان و در راس آن كلاديا روت رئيس حزب با اين انسانها، اين چنين به آنها خيانت مي كند؟

آيا اين در پي زد و بند مشخصي است كه همسر كوبلر با موافقت مالكي سفير كبير آلمان در عراق مي شود؟

و بعد در كمال ناباوري  از اعمال زشت شوهرش در مقام مسئول آلماني دفاع مي كند؟

حميد عزيز بدرود

ما فراموش نمي كنيم و تاريخ نشان داده كه  حق و حقيقت پيروز است..

 

 

template Joomla