روز 77 -اعتصاب غذا قهرمانان اشرف نشان در برلين

روز 77 اعتصاب غذا در برلين

بي‌عملي دولت آمريكا در قبال گروگانهاي اشرفي  توجيه ناپذير است

template Joomla