نوروز پيروز

نوروز پيروز!

با هر نوروز به ياد مي آوريم كه  لحظات زيادي داشتيم تا روزمان را نو كنيم. آيا كرديم؟

روزي نو در ايراني آزاد و آباد را براي همه  هموطنان عزيزم در هر كجاي دنيا آرزو مي كنيم

 

سايت فرهنگي ادبي   صداي پرواز

دوستدار همه

م. مشيري ( رهنورد)

نوروز 1393  

 

template Joomla