فاشيسم مذهبي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

فاشيسم مذهبي

روزچهارشنبه 13 مهرجرج بوش رئيس جمهور آمريكا براي اولين بار در سخنرانيش ازعبارت   «فاشيسم مذهبي»  نام برد  او  در ادامه صحبتهاي خود گفت «ما با يك ايدئولوژي راديكال مواجه هستيم كه همة كشورها را قصد دارد به بردگي بكشاند  و اين خطري جهاني محسوب مي شود» (سي. ان. ان 13 مهر 84.) اين در حالي بود  كه مقاومت ايران قريب ربع قرن است  كه  مستمر رژيم بنيادگراي آخوندي را با ويژگي فاشيسم مذهبي مي نامند ولي  اين اولين بار بود كه يك دولتمرد خارجي نيز از اين واژه استفاده كرد.

 

 معناي عملي  فاشيسم مذهبي را  از زبان قربانيانش به مراتب  بهتر مي توان  شناخت. كساني كه با گوشت، پوست، خون، همه هستي‌، مال و عزيزانشان  و حتي در زمينه هاي عاطفي و احساسي  بهاي اين فاشيسم را پرداخته اند.

رژيم قرون وسطايي خميني از بدو پيدايش خود رژيمي ارتجاعي بود و چيزي از انقلاب ايران عليه ديكتاتوري  شاه نگذشته بود كه چهره واقعي خود را نمايان ساخت و ملتي را به زير يوغ ظلم و جنايات خود فرو برد.

فاشيسم مذهبي   را در هيآت يك رژيم به بهترين شكل و در كليات ساختاري  و در جزييات اجرايي آن  مي توان در رژيم آخوندي حاكم بر ايران ديد و مورد بررسي قرار داد.

تجربه حكومت بنيادگران در ايران را بصورت بسيار خلاصه مي تواند به شرح زير بيان داشت:

پهنة سياسي:  ايجاد امپراتوري جهاني زير لواي دين. رژيم آخوندي در ايران خود را نه فقط قيم  130 ميليون شيعه در جهان بلكه  ولي فقيه رژيم  را ولي تمامي بيش ز يك ميليارد مسلمانان جهان مي‌نامد و براي او حق رهبري جهاني قايل است و صحبت از ام القراي اسلامي مي‌كند..  براي تحقق چنين هدفي آخوندهاي حاكم بر ايران از هيچ  تلاش و مخارجي دريغ ندارند. ايران با ثروت بيكران نهفته در خاكش و موقعيت استراتژيك  و نفوذ ش در فرهنگهاي ديگر  منطقه  اين امكان را به آخوند ها داد  كه اميال سياه خود را بهتر  پيش ببرند. در كنار و بسي بالاتر از سازمان امنيت مخوف رژيم،  سپاه برون مرزي ، يكي از قسمتهاي مهم سپاه پاسداران،  بخش گسترش ارتجاع سياه در جهان است و مسئوليت اكثر ترورهاي خارج كشور رژيم  با اين قسمت مي‌باشد رئيس جمهور جديد رژيم نيز يكي از فعلان همين بخش مي‌باشد.

بنياد مستضغفان، يعني يكي از بزرگترين كارتلهاي جهان، وظيفه تامين مخارج اعمال تروريستي و صدور ارتجاع به كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي اسلامي  را به عهده دارد.  تعداد بيشماري بنياد ، سازمان و  انجمن تحت نامهاي اسلامي و فرهنگي وظيفة اشاعه ارتجاع سياه تحت لواي دين را در سراسر جهان به عهده دارد كه ظاهري   غير دولتي دارند.  اين  بنياد ها با ايجادرابطه سخاوتمندانه  ضد ميهني با كشورهاي خارجي  و به خصوص اروپايي  امكان فعاليتهاي گسترد ه در اين كشورها  مي يابند. پهنه هاي فعاليت مسجد رژيم در هامبورگ چنان وسيع است كه بسيار فراتر از فعاليت يك سفارتخانه ابر قدرت در آلمان است. و همه اين اعمال متاسفانه با آگاهي دولت آلمان صورت مي‌گيرد.

توني بلر، نخست وزير انگلستان در كنفرانس مطبوعاتي خود در روز 14 مهربراي اولين بار اعلام كرد كه تكنيك و مهماتي كه در عراق صرف تهاجم به نيروهاي ائتلاف مي شود از ايران مي آيد. فراموش نبايد كرد كه دولت انگلستان به خصوص وزير خارجه آن يكي از بهترين دوستان رژيم آخوندي محسوب مي شوند و در فشار آوردن به مقاومت ضد آخوندي در انگلستان از هيچ كوششي دريغ نداشته است. حتي بسياري از اماكن مقاومت ايران در خاك عراق توسط بمبهاي انگليسي و براي خوشايند آخوندها ويران گشته است ولي امروز اين بمبها و تروريستهاي صادر شده از ايران هستند كه جان سربازان انگليسي را در جنوب عراق ميگيرند.

گفته مي شود كه آخوند ها در باره عراق يك طرح حداقل و يك طرح حداكثر دارند.

حداقل آن بر چيده شدن مجاهدين، سازمان اصلي مقاومت ايران از خاك عراق و ايجاد يك منطقه زير نفوذ مستقيم خود در جنوب عراق است.

 «  طرح حداكثر»  بيرون راندن نيروهاي ائتلاف از عراق و ايجاد حكومت اسلامي نظير ايران در عراق است.

 جنگ عراق چيزي را كه آخوندها به خوابشان هم نمي ديدند نصيبشان كرد يعني بازگشت خيل عظيم مزدورانش  به عراق و نفوذ آنها در مراكز دولتي. رسانهها مي نويسند كه در حال حاضر  وزارت كشور عراق تماما دست نيروهاي بدر كه مزدور رژيم محسوب مي شوند مي‌باشد و مزدوران آخوندها اين روزها  با  لباس رسمي پليس اقدام به ربودن و كشتن مخالفان حكومت آخوندي مي كنند.

رئيس جمهور جديد آخوندها ، پاسدار شكنجه گر  احمدي نژاد  در اولين نطق خود وظيفه اصلي دولتش را  اشاعه انقلاب اسلامي در آمريكا و سراسر جهان ناميد.

رژيم براي تضمين  عمر حكومتش در داخل بر سركوبي مطلق و در خارج قصد دارد با ساختن بمب اتمي باج خواهي كند و به اينصورت خطر ارتجاع سياه را به طور مستقيم به سراسر جهان صادر نمايد.

 

پهنه اقتصادي:  رژيم  سرهم بند آخوندي برايش اقتصاد، چيزي جز چپاول بيشتر نيست. خميني بنيانگزار اين رژيم اقتصاد را متعلق به خر ناميد  و سطح بينش خود و رژيمش را از اقتصاد نشان داد.

معاملات اقتصادي رژيم مبني بر  بستن قراردادهاي يك طرفه با كشورهاي خارجي است  و بيشتر براي باج دادن و يا براي اهداف سياسي بسته مي شود. براي مثال معادلة معاملات رژيم  با كشور كره جنوبي  1 به 30 به نفع كره جنوبي است.

بيكاري معضلي چاره ناپذير در حكومت آخوندي محسوب مي شود. و اكثر كارخانه ها نيز به حالت تعطيلي افتاده اند  .

 

 پهنة اجتماعي: در زمينة اجتماعي  بنيان رژيم بر سركوبي عريان هر گونه حقوق سياسي، اجتماعي و فردي استوار است. رژيم براي ادامه عمر رژيمش به چوبه هاي دار و تختهاي شكنجه  در ميدانهاي شهرها  و سركوبي وحشيانه هرگونه اعتراضي دست مي يازد. تنها 120 هزار نفر را به جرم سياسي اعدام كرده است و شكنجه و تجاوز وكشتار در زندانهاي آن در جهان شناخته شده است و مانند ندارد.

  در رژيم آخوندي انسانها درجه بندي شده اند، زنان از كوچكترين حقي برخوردار نيستند و به مثابه انسان دست دوم  و حيوانات  با آنها برخورد مي‌شود.

در ايران امروز معضل كشوري كه زنان به خاطر يك تار مو تازيانه مي خورند  دختران فراري و فحشا و صدور آن به خارج تبديل به معضلي اجتماعي و همگاني شده است.

اعتياد در ايران بيداد مي كند . گفته مي شود كه قريب 10 ميليون معتاد در ايران 70 ميليوني وجود دارد كه  در جهان در رتبة اول است  

 

در پهنه دين و اعتقادات : در رژيم آخوندي تنها عقيده مجاز عملي  مذهب شيعه  زير سلطه آخوندي  مي باشد. از كشتار كشيشان مسيحي و  بهائيان  تا دستگيري يهوديان به جرم واهي جاسوسي  تا اعدام سنيها و حتي شيعياني كه به سلسله مراتب آخوندي معتقد  نبودند ( قابل توجه است  كه اكثر قربانيان رژيم آخوندي را اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران تشكيل مي دهند  كه خود شيعه هستند ولي چون به خميني و خامنه اي معتقد نبودند و شيوه حكومتي  آنها را ديكتاتوري فاشيستي مذهبي مي ناميدند از دم تيغ گذرانده شدند)

 به اين صورت اين غول سر برآورده با خميني  تحت نام بنيادگرايي  مي رود  كه امنيت دينا را با به دست آوردن بمب اتمي به خطر بيندازد. رژيم آخوندي با انتصاب يك پاسدار شكنجه گر به نام احمدي نژاد  در راس حكومتش و تركيب سراسر يكدست ارتجاعي  سه قوه مجريه، قضائيه و قهريه  زير كنترل خامنه‌اي براي درگير شدن با جهان خودرا آماده كرده است كه با شانتاژ و باج خواهي به مقاصدش دست يابد. هفته گذشته احمدي نژاد صحبت از ابر قدرت جديدي به نام رژيم آخوندي در جهان مي كرد و مي گفت كه جهان بايد براي آن جا باز نمايد.

جهان و به خصوص كشورهاي  غربي  بعد از قريب 25 سال مماشات با رژيم آخوندي ، حال به خطر فاشيسم مذهبي كم كم اعتراف مي كند .

در مقابله با اين خطر جهاني لازم است كه كليه كشورهاي آزاد جهان عكس‌العمل مناسب نشان دهند كه قدم اول آن خارج كردن نام مجاهدين،  اصلي ترين سازمان مقاومت مردم ايران، از ليست تروريستي و بردن موضوع اتمي رژيم به شوراي امنيت است.

 

م.مشيري( رهنورد)

18 مهر 84

 

template Joomla