جملاتي براي زندگي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

كاري را كه در برنامه ات  گذاشته   ايي كه امروز انجام دهي بدان كه بايد ديروز پايان مي دادي و كاري را كه مي خواهي فردا انجام دهي هماني است كه بايد امروز انجامش دهي.

بزرگترين گنجينه هر آدمي در زندگي تجربياتيست كه با شخص خودش  دارد

شكستها وقتي عامل پيروزيند   كه تو را غني ساخته اند. شكستها عامل بدبختي اند اگر تو را فرو برده اند.

وقتي مي تواني پيروز شوي كه طرحي هم براي شكست داشته باشي

صفات برجسته آدمي در جاده شكست و پيروزي بارز مي شوند

 

تلاش انسان را انسان مي كند

بهترين زندگي آنست كه انسان به همه خواسته هايش نرسيده باشد

تلاش براي وصل  زيباترين تلاش است

سعي نكن برسي  بلكه هميشه براي رسيدن تلاش و روزشماري كن

هر گاه بچيزي رسيدي  بدان اين فقط يك مسئوليت است

انسان در طول عمرش بطور متوسط 40 تا 60 تن مواد غذايي براي مصارف جسمش مصرف مي كند كسي مي تواند بگويد  چند ساعت  را براي مصرف روحش صرف كرده است؟

بديها را ديدن هيچ سطحي از انسان را طلب نمي كند ديدن خوبيهاي ديگران اما سطح مي خواهد و بازگو كردن آنها ابتدا خيرش به  ذات خودت مي رسد

بد ذات آن است كه ديگران را در تجربيات خود شريك  نسازد

بادوامترترين عشقها، در پيوند آرمانها ميسر مي شود.

 

 محمد مشيري

 

 

 

template Joomla