زبان خشونت در ايران!

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

برلين 

نام رسانه : فرايه ولت

31 اكبتر 2013-

نويسنده محمد مشيري

زبان  خشونت در ايران!

در روز 26 اكتبر  بازهم 16 انسان ديگر در ايران  اعدام شدند.  از زمان رئيس جمهور شدن  روحاني  در سرزمين  ملاها  تقريبا 250  انسان اعدام شده اند.  اين بسيار  بيشتر از  سال قبل در زمان رئيس جمهور بودن احمدي نژاد است

.

رژيم ملاها   دو زبان را خوب مي شناسد.  يك زبان در مقابل غرب و يك زبان در مقابل  مردم ايران. اولين زبان  تشكيل شده از دروغ بافتن  هر قدر بيشتر تا جايي كه  امكان پذير است و دومين زبان، زبان خشونت است  به همراه اعدام و ترسانيدن.

خامنه يي به نفراتش دستور داده كه  به روحاني  حمله شديد نكنند و به او اين امكان داده شود  كه با حرف و عمل  در مقابل غرب زمان براي رژيم بخرد.  اما اين  ” نرمش”  مي تواند براي مردم ايران بعنوان  ضعف تلقي شود.  و اين بايد جلويش به هر صورت گرفته شود.   نبايد به مردم  هيچ ضعفي  نشان داده شود  و  براي اين  انسان ايراني  در نظام ملاها  بايد سركوب و كنترل شود. اين كنترل چه هست؟  ملاها فقط و فقط يك متد را مي شناسند. خشونت، اعدام، شكنجه و تجاوز و چيزهاي اين قبيل.  اين متد را آنها بيش از 30 سال است كه  در مقابل مردم ايران  مورد  استفاده قرار مي دهند.  موج اعدامها  از سال 1981 شروع شد كه در آن سال  اين شيوه در مقابل اعضا و هواداران  سازمان مجاهدين خلق  اجرا شد و تاكنون بيش از 100 هزار  جان انساني را گرفته است.  اين جواب  وحشي ها  در مقابل  عدالتخواهي  و  خواست آزادي  بوده است.  اين متد هايي است  كه در سوريه و لبنان و عراق  نيز  عليه انسانها بكار گرفته مي شود  . انسانهايي كه از دخالت  ملاها  شاكي هستند و آنرا رد مي كنند.  دنياي ملاها يك دنياي ديوانه است كه در آن  همه نوع خشونت  عليه مخالفين با مذهب توجيه مي شود  و بشدت  اجرا مي گردد.

 روحاني دموكرات اساسا نيست.  او معتدل نيست.  او به اين فخر مي فروشد كه  قلب  امريكاييها  و اروپاييان را با لبخندش بدست مي آورد و  با توافقاتي كه او  اساسا دنبال اجرايش نيست  آنها را مستمر گول مي زند

template Joomla