دوران نرمش قهرمانانه در زمان نوشيدن جام زهر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 

 

با يك نگاه اجمالي به توافقنامه قدرتهاي جهاني با نمايندگان رژيم در ژنو عمق خراب بودن اوضاع  در سرزمين ولايت برملا مي شود. اين توافقنامه  در بند بند آن براي رژيم نه موافقيت بل شكست و ظلت بهمراه دارد.  رژيم ورشكسته آخوندي كه بر اثر مقاومت مردم ايران و تحريمهاي بين المللي به تنگناي سرنگوني افتاده بود با خوردن اين جام زهر مرگ تدريجي و استحاله سريع را بجان خريد.  رفسنجاني  در نهايت جام‌زهر را به حلقوم  خامنه‌يي ريخت

.

خامنه‌يي چند روز قبلش براي نمايش داخلي خود،  هارت و پورتهايي كرده بود كه  قصد دارد در مقابل زورگويي  هيچ نرمشي نشان ندهد و” شلتاق و پلتاق” كرده بود.  و چند روز بعد جهان شاهد نوشيدن جام زهرش بود.

بندهاي اين توافقنامه تماما حاكي از عقب نشيني رژيم است.

نه تنها غربيها ”پته غني سازي اورانيوم” را  زدند بلكه كلي هم در جهت” نرمش قهرمانانه” خط نشان كشيدند.   كارخانه آب  سنگين اراك به تعطيلي عملي كشانده شد.  ورود بازرسان به ايران آزاد شد. رژيم از نصب هر‌گونه دستگاه جديد نه تنها منع شد بلكه بسياري از دستگاههاي خود را نيز بايد بر چيند.  خريد نفت همچنان در تحريم غربيها قرار دارد. تمامي تحريمهاي ديگر كه لوازم حياتي صنعتي را شامل مي شود بر جاي خود قرار دارند. بانك مركزي و 24 بانك و موسسه مالي رژيم همچنان در تحريم قرار دارند و....

در مقابل همه اين امتيازها به‌واقع چيزي عايد رژيم نشد.  براي رژيم در هم شكسته  آخوندي آزاد شدن چند ميليارد دلار  دردي را دوا  نخواهد كرد و وضعيت بد اقتصادي و مالي رژيم را عوض نمي كند. براي تغيير  واقعي اوضاع ( آن چيزي كه رفسنجاني طالبش است) رژيم بايد تا ته خط استحاله را پيش ببرد.

خوب معناي نرمش قهرمانانه خامنه‌يي را همه شاهد بودند كه خوردن جام زهر بدست  رفسنجاني  و شركايش بود.  اين يك عواقب سياسي مهم در ايران دارد.  خامنه‌يي مجبور به عقب نشيني مستمر خواهد شد. هر چند كه سعي مي كند با افزايش ابعاد نقض حقوق بشر، اعدام و شكنجه و  زندان با ”زياده خواهي” مردم مقابله كند ولي  بايد به او گفت زهي خيال باطل!. دور فشار غربيها به‌طور موثر شروع شده  است.  فردا يقه رژيم سر موضوع حقوق بشر گرفته خواهد شد كه اين ربط مستقيم به حيات  رو به زوال رژيم قرون وسطايي دارد.

دوران ترك تازي تمام و دوران جديد و سريع زوال  شروع شده است.

م. مشيري( رهنورد)

 3 آذر 1392

 

 

 

template Joomla