مقالات

آلمان : انتخابات حياتي

امتیاز کاربران

آلمان : انتخابات حياتي

لاشت مرد ميدان  مركل!

 

  از ميان خاكستر  و تله هاي ويران شده  جنگ دوم جهاني  در ژوئن سال 1945  حزبي تاسيس گرديد كه زمام هدايت  جهموري نظام فدرالي آلمان  را  در اكثر سالهاي بعد از جنگ به عهده گرفت.

اولين صدراعظم بعد از جنگ جهاني دوم  از اين حزب بود.  حزبي كه هم خود را دموكرات و هم با ارزشهاي مسحيت مي ناميد. حزب دموكرات مسيحي(س. د. او).

در آيالت بايرن در  همان سال اما  چند ماه ديرتر حزب اتحاديه دموكرات مسيحي تاسيس( س. اس. او) شد.

با ايجاد اتحاديه متشكل از اين دو حزب،  قرار بر اين شد كه  حزب دموكرات مسيحي در همه ايالتها  به جز در ايالت بايرن فعاليت كند و حزب اتحاديه  دموكرات مسيحي فقط در ايالت بايرن بماند.

 كونراد ادانائر  اولين صدر اعظم بعد از دوران جنگ جهاني از اين حزب   بود. او سال 1949 با ائتلاف با حزب ليبرال[m1]  هدايت   اولين دولت فدرال را  به عهده گرفت و مسئوال ايجاد سيستم سياسي در آلمان شد كه از دوران سلطه فاشيسم هيتلري هر چه بيشتر فاصله داشته باشد. كشوري كه طي دو جنگ جهاني دنيا را به آتش خون و ويراني كشانده بود .

ادامه مطلب...

جهاني دگر

امتیاز کاربران


 وضعيت تحول جهاني
 ديروز دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه نسل بشر در تهديد اپيدمي ويروس كرونا قرار دارد .
 ديگر آن  جهاني ، در غوغاي كه از گسترش اين ويروس در جهان به وجود آمده به نظر مي رسد كه جهان بعد از اين  ويروس نخواهد بود كه قبل از گسترش ويروس بوده است.
 تهديد جهاني اين اپيدمي نشان داد كه جوامع بشري عنصري تفكيك ناپذير از يك خانواده انساني بر روي خاك كره زمين هستند .  خانواده ايي  مطرود و تنها كه  در و به خود مي پيچد و ايندواليسم و فردگرايي ويژگي پيرو جوانش شده است.
 خانواده ايي كه تنها نه با بكارگيري انديشه و  نگرش خود بلكه  با زور يك ويروس و اپيدمي جهاني و مرگ و مير و مريضي  دارد به خود مي آيد. ويروسي كه هم  فقير را مي كشد و  هم غني را .
ويروسي كه نه تنها از ديوارهاي نازك فقرا بلكه از دروازه هاي  قطور كاخها نيز عبور مي كند و ثروت نيز چاره يي در عافيتش  نيست.
ويروسي كه در عصر جهاني نهايت  سلطه سرمايه داري  و سقوط نظامهاي سوسياليستي سر برآورده تا طرح جهاني نو را رقم  زند.
ويروسي كه  علم را جانشين خرافات و مذهب سنتي  مي كند .به اين صورت مراكز مذهبي ديگر شفابخشي و كارآمدي خود را از  دست خواهند داد و مراكز عملي جانشين آن خواهند شد.
ويروسي كه زندگي اجتماعي را بر مبناي اصول علم و  بهداشت پايه ريزي مي كند و اين پايه همان ويژگي عصر رنسانس در  اروپا بود.
 ويروسي كه عاقبت سود از سرمايه را جمعي و صنعت را در خدمت بشر و نه براي استثمارش قرار خواهد داد.
ويروسي كه به انسان ياداور مي شود كه بني آدم اعضاي يك پيكرند وچو عضوي بدرد آورد روزگار  بايستي دگر عضوها خودشان را مصون نبيندو به كمك عضو آسيب ديده برخيزند. دگر ملتي در جهان باقي نخواهد ماند كه در چارچوب جغرافيايي  خود سنگ سينه  منافع خود را به سينه بزند  .راه براي ايجاد  حكومت جهاني  نيز هموار شده است.

ادامه مطلب...

”پيام عاشورا”

امتیاز کاربران

 

به وقايعي كه تحت عنوان عاشورا مي شناسيم مي‌توان از زواياي مختلفي نگاه كرد. آنرا يك حماسه ناميد يا يك واقعه.  مي‌شود با ديدگاه مذهبي- يعني اعتقاد به اينكه منشا هستي نيرويي است كه ما آنرا خدا مي‌ناميم- به آن نگاه كرد يا با ديدگاه لايئك و حتي ضد مذهب  كه منشا حيات را تحول خودبخوي عناصر شيميايي  مي داند

ادامه مطلب...

بردباري يعني چه؟ چه كسي بردبار است؟

امتیاز کاربران

ترجمه شده از سايت
diezeitbruecke.de
بعضي ها مي گويند تحمل كردن! چه واژه مسخره يي است اين! تحمل كردن ربطي به احترام گذاشتن ندارد. تحمل كردن در رابطه با مقام انسان يك ناسزاست. حتي در ويكي پدييا، بردباري را مترادف تحمل كردن معني كرده است. آن چيزي كه من در مورد بردباري مي فهمم چنين است. ( البته اين يك برداشت شخصي از اين واژه است).
بردباري برابر با احترام است. احترام متقابل براي همنوع خود.

ادامه مطلب...

”پيام عاشورا”

امتیاز کاربران

 

به وقايعي كه تحت عنوان عاشورا مي شناسيم مي‌توان از زواياي مختلفي نگاه كرد. آنرا يك حماسه ناميد يا يك واقعه.  مي‌شود با ديدگاه مذهبي- يعني اعتقاد به اينكه منشا هستي نيرويي است كه ما آنرا خدا مي‌نامميم- به آن نگاه كرد يا با ديدگاه لايئك و حتي ضد مذهب  كه منشا حيات را تحول خودبخوي عناصر شيمايي  مي دانند

ادامه مطلب...

template Joomla