اشعار

«در ته كوچة ما ديواريست»

«در ته كوچة ما ديواريست»

م.مشيري(رهنورد)

 

در ته كوچه ما ديواريست

كه در آن سوي آن

شهر زيباييهاست

شهر عشق و صفا

شهر آزاديهاست

شهر نور

شهر خوشحاليهاست

ادامه مطلب...

« منظومة پيوند شمعها»

داستان رهايي ، داستانيست كه در طول تاريخ  هميشه تكرار شده است

 و آن چيزي نيست جز: پيروزي نور بر سياهي و استقامت و پايداري بر سلطه حكومتهاي سياه و خودكامه. شب در طلوع صبح آزادي خواهد مرد و اين حقيقت تاريخيست كه  انسان  خود آنرا ساخته.

 

 

 

« منظومة  پيوند شمعها»

 

در هجوم سايه ها

در ظلام خاموشي

ترديدها

يا خيانت يا جفا

يك به يك

رو به خاموشي نهاد در شهر ما

شعلة آتشها

از هجوم گرباد تيرگي

راه ناپيدا نمود

در مسير

 خاموش شعلة فانوسها

ادامه مطلب...

«حديت كهكشان سبز»

 

«حديت كهكشان سبز»

كهكشان ستاره‌هاي سبز

جنگل  رويندة خورشيد‌هاست

كهكشان شير بيدار كنون

رو به درياي همه  اميد‌هاست

ادامه مطلب...

اثير زميني

اثير زميني

به مناسبت 4 خرداد سالروز شهادت حنيف راهگشا و يارانش

 

ياران آفتاب

گل واژه هاي سحر

همه جاودان  طلوع

ادامه مطلب...

يوسف به كنعان مي رسد

غمخور اي دل كه جانان مي رسد  

عنقريب  يوسف به كنعان مي رسد     

در ميان  آن همه گرد و غبار

موكب  آن يار خرامان مي رسد   

ادامه مطلب...

منظومة خورشيد ما

 

ستاره مي‌درخشيد اما

                              بر سقف آسمان تنها بود

ستاره مي‌درخشيد اما چه سود

ادامه مطلب...

شعر - به دنبال تو

همه عمر در همه جا خيره به دنبال توگشتم

همه جا سرزدم و

در پي رخسار تو گشتم

بر فراز دل من

هاله اميدتو تابان

پای من در ره ديدار شتابان

درپی ات گشتم و گشتم

زهمه چيز گذشتم

ادامه مطلب...